top of page
รศ.ทพ.เฉลิมพล ลี้ไวโรจน์.jpg
Anterior_Book_02.jpeg
Anterior_Book_01.jpeg
Veneer.jpg
Restovative.jpg
Anterior.jpg
Posterior.jpg
เคล็ดลับ.ฟันสวย.jpg

BOOKS STORE

รศ. ทพ. เฉลิมพล ลี้ไวโรจน์
ASSOC.PROF. CHALERMPOL LEEVAILOJ DDS., MSD.


วุฒิการศึกษา

ปี พ.ศ. 2537 จบทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2540 ศึกษาต่อและได้รับ Certificate in Operative Dentistry Indiana University and Purdue University at Indianapolis
ปี พ.ศ. 2541 ศึกษาต่อสำเร็จ Master of Science in Dentistry Indiana University and Purdue University at Indianapolis
ปี พ.ศ. 2542 ศึกษาต่อและได้รับ Certificate in Dental materials Indiana University and Purdue University at Indianapolis
ปี พ.ศ. 2543 สอบสำเร็จและได้รับ Certificate of proficiency (The American board of Operative Dentistry) จากประเทศสหรัฐอเมริกา
ปี พ.ศ. 2546 สอบสำเร็จและได้รับอนุมัติบัตรผู้ชำนาญการวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมหัตถการ จากราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

ประวัติการทำงาน
ㆍได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชา
ทันตกรรมหัตถการ หลังจบการศึกษาเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2537 และรับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546
ㆍดูแลหลักสูตรหลังปริญญา สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และเป็นประธานหลักสูตรทันตกรรมเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม
(หลักสูตรนานาชาติ) คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ㆍ แต่งตำรา วีเนียร์ ศาสตร์และศิลป์ชั้นสูงงานทันตกรรมเพื่อความสวยงาม (2546) ตำรา
Posterior tooth colored restorations ร่วมกับ ทพ.มนตรี จันทรมังกร (2549) และร่วมแต่งหนังสือ
เคล็ดลับฟันสวย (2550) นอกจากนี้ยังเป็นสาราณียกร วารสารทันตกรรมหัตถการ ประเทศไทย
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546
ㆍดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการทันตแพทยสภา วาระที่ 4 และวาระที่ 5
ㆍเป็นวิทยากรงานประชุมวิชาการในและต่างประเทศ และดำเนินการจัดประชุมการศึกษาต่อ
เนื่องที่มุ่งเน้นการปฏิบัติได้จริงหลายโครงการ เช่น The art and science of anterior all-ceramic
restorations, The art of anterior resin composite restoration, Posterior resin composite
restorations, Indirect Inlay and onlay tooth colored restorations, Post/core/crown; fiber
post approach, Metal inlay and onlay preparation.

......................................................................................................................................................................................................

รศ.ทพ.เฉลิมพล ลี้ไวโรจน์.jpg
Anterior_Book_02.jpeg
Anterior_Book_01.jpeg

THE ART OF ANTERIOR RESIN COMPOSITE RESTORATIONS

ISBN 978-074-16-1568-1

ราคาพิเศษ 1,900 บาท จากราคา 2,500 บาท สั่งซื้อที่

LINE ID : ARTDENTALSTUDIOS2

บทนำ

เรซิน คอมโพสิต จัดเป็นวัสดุทันตกรรมที่สามารถนำมาใช้ในงานบูรณะฟันหน้าได้อย่างดีเยี่ยม การบูรณะฟันหน้านั้น นอกจากจะต้องมีความรู้ในการเลือกวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ แล้ว ยังจะต้องมีเทคนิคการบูรณะพันให้มีความสวยงาม กลมกลืนไปกับธรรมชาติของฟันมนุษย์ สำหรับความรู้เรื่องสารยึดติดต่างๆวัสดุบูรณะสีเหมือนฟันชนิดต่างๆ การควบคุมการปนเปื้อนน้ำและน้ำลายนั้น ทันตแพทย์สามารถศึกษาอ่านได้จากตำราเรียนเรื่อง Chalermpol & Montri: Posterior tooth colored restorations ซึ่งได้จัดพิมพ์มาก่อนหน้านี้แล้ว ตำราเล่มนี้จะมุ่งเน้นเรื่องที่ต้องทราบเกี่ยวกับการบูรณะพันหน้าให้สวยงามเท่านั้น

การใช้ตำราเล่มนี้อย่างได้ผล ทันตแพทย์ควรเริ่มอ่านจากบทที่ 1 ไปจนถึงบทที่ 2 หลังจากนั้นสามารถเลือกอ่านเฉพาะเรื่อง ตามลักษณะงานที่ทันตแพทย์จะให้บริการกับผู้ป่วย เช่น หากต้องการทำการบูรณะฟันคลาสทรี ให้เลือกอ่านบทที่ 4 หรือหากต้องการบูรณะปิดช่องห่างระหว่างฟัน ให้เลือกอ่านบทที่ 5 เป็นต้น ทั้งนี้หากสามารถอ่านเรียงตามบทแล้ว จะเป็นการดีที่สุด ในบทที่ 2 นั้น จะมีตาราง เรซินคอมโพสิต ผลิตภัณฑ์ซึ่งมีวางจำหน่ายในประเทศไทย โดยผมได้รวบรวมและแบ่งแยกสีทั้งหมดตามระดับความทึบแสง/ความโปร่งแสงไว้เป็นแต่ละผลิตภัณฑ์ไป ทันตแพทย์ผู้อ่านสามารถใช้ตารางนี้ ตรวจสอบจำนวนสีทั้งหมดที่ผลิตภัณฑ์นั้นๆ มีให้ใช้ และศึกษาวิธีการใช้ได้จากเนื้อเรื่องในบทที่ 2 และบทที่ 3

ถึงแม้ว่าตำราเล่มนี้จะมีความหนาถึง 320 หน้าก็ตาม เนื้อหาส่วนใหญ่จะสื่อสารในลักษณะภาพถ่ายทางคลินิก ผมจึงเชื่อว่าการอ่านให้จบเล่มคงเป็นไปได้ไม่ยาก เทคนิควิธีการบูรณะฟันหน้านั้น เป็นเพียงแนวทางที่ผมและทันตแพทย์ส่วนหนึ่งได้เลือกใช้รักษาผู้ป่วยเฉพาะบุคคล ทันตแพทย์ผู้อ่านอาจพิจารณาเลือกใช้เทคนิคอื่นๆ ที่หมาะสมกับตนเองก็ได้ในการบูรณะพันหน้า เพราะการบูรณะฟันหน้าให้สวยงามเป็นธรรมชาตินั้น จัดเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่ง ทันตแพทย์ก็คือศิลปีนที่อาจมีเทคนิคเฉพาะตนในการสร้างงานศิลป์นั้นๆ บนฟันธรรมชาติของมนุษย์

การเรียนรู้เป็นคุณสมบัติหนึ่งที่ส่งเสริมให้เราฉลาดขึ้น ตำรานี้เป็นเพียงการเสนอแนวทางในการบูรณะฟันหน้าให้สวยงามแนวทางหนึ่ง ผมขอให้ทันตแพทย์ทุกท่านศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากงานวิจัย หนังสือวารสารทางวิชาการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลในสมองให้ทันสมัยตลอดเวลา เพราะวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จะถูกสร้างและแนะนำเข้าสู่วงการวิชชีพอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลงานที่ดี มีอายุการใช้งานยาวนาน ทันตแพทย์ที่ประสพความสำเร็จในการบูรณะฟันอยู่แล้ว ก็สามารถเลือกอ่านและพัฒนาความรู้ได้เช่นกัน เพราะอาจค้นพบหลักการใหม่ๆ วิธีใหม่ในการสร้างงานที่มีคุณภาพสูง ด้วยเวลาทำงานที่ลดลง เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้ป่วย


ผมขอให้ทุกท่านโชคดีครับ แล้วพบกันใหม่

รศ.ทพ. เฉลิมพล ลี้ไวโรจน์

รศ.ทพ.เฉลิมพล ลี้ไวโรจน์.jpg
เคล็ดลับ.ฟันสวย.jpg

เคล็ดลับ...ฟันสวย

ISBN 978-974-09-5241-1

ราคาพิเศษ 50 บาท จากราคา 100 บาท สั่งซื้อที่

LINE ID : ARTDENTALSTUDIOS2

บทนำ

  •      กว่าจะมาเป็นหนังสือเคล็ดลับ...ฟันสวยได้นั้น จะต้องใช้แรงสนับสนุนจากหมอฟันหลายๆ ท่าน ช่วยกันเขียนเรื่องให้อ่านง่าย และมีรูปประกอบที่เป็นการ์ตูนน่ารักๆ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถอ่านได้เข้าใจและไม่เบื่อหน่าย

  •      ปัจจุบัน ใครๆ ก็อยากให้ตนเองมีฟันสวยงาม และมีฟันครบทุกซี่ เทคโนโลยีทางทันตกรรมได้ช่วยให้ประชาชนมีฟันทคแทนที่ดูเป็นธรรมชาติ ทคแทนฟันที่หายไปได้ โดยการปลูกรากเทียม และทำฟันธรรมชาติให้ขาวสวยด้วยการฟอกสีฟัน

  •      อย่างไรก็ตาม ยังมีประชาชนอีกมากที่มีคำถามเกี่ยวกับการทำฟันให้สวยงามแต่ไม่มีโอกาส สอบถามทันตแพทย์โดยตรง หนังสือเล่มนี้ จึงทำหน้าที่เป็นสื่อเบื้องต้น สำหรับผู้อ่านที่สนใจศึกษาก่อนไปพบแพทย์ หรืออ่านทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจเข้ารับการรักษา

  •      ขอให้ผู้อ่านทุกท่านมีความสุข เหงือกแข็งแรง ฟันขาวสวย และมีรอยยิ้มที่สวยงามสมบูรณ์ตลอดๆ ไปครับ

รศ.ทพ. เฉลิมพล ลี้ไวโรจน์

THE ART OF ANTERIOR RESIN COMPOSITE RESTORATIONS
ISBN 978-074-16-1568-1

ราคาพิเศษ 1,900 บาท จากราคา 2,500 บาท สั่งซื้อที่ Line ID : artdentalstudios2

บทนำ

เรซิน คอมโพสิต จัดเป็นวัสดุทันตกรรมที่สามารถนำมาใช้ในงานบูรณะฟันหน้าได้อย่างดีเยี่ยม การบูรณะฟันหน้านั้น นอกจากจะต้องมีความรู้ในการเลือกวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ แล้ว ยังจะต้องมีเทคนิคการบูรณะพันให้มีความสวยงาม กลมกลืนไปกับธรรมชาติของฟันมนุษย์ สำหรับความรู้เรื่องสารยึดติดต่างๆวัสดุบูรณะสีเหมือนฟันชนิดต่างๆ การควบคุมการปนเปื้อนน้ำและน้ำลายนั้น ทันตแพทย์สามารถศึกษาอ่านได้จากตำราเรียนเรื่อง Chalermpol & Montri: Posterior tooth colored restorations ซึ่งได้จัดพิมพ์มาก่อนหน้านี้แล้ว ตำราเล่มนี้จะมุ่งเน้นเรื่องที่ต้องทราบเกี่ยวกับการบูรณะพันหน้าให้สวยงามเท่านั้น

การใช้ตำราเล่มนี้อย่างได้ผล ทันตแพทย์ควรเริ่มอ่านจากบทที่ 1 ไปจนถึงบทที่ 2 หลังจากนั้นสามารถเลือกอ่านเฉพาะเรื่อง ตามลักษณะงานที่ทันตแพทย์จะให้บริการกับผู้ป่วย เช่น หากต้องการทำการบูรณะฟันคลาสทรี ให้เลือกอ่านบทที่ 4 หรือหากต้องการบูรณะปิดช่องห่างระหว่างฟัน ให้เลือกอ่านบทที่ 5 เป็นต้น ทั้งนี้หากสามารถอ่านเรียงตามบทแล้ว จะเป็นการดีที่สุด ในบทที่ 2 นั้น จะมีตาราง เรซินคอมโพสิต ผลิตภัณฑ์ซึ่งมีวางจำหน่ายในประเทศไทย โดยผมได้รวบรวมและแบ่งแยกสีทั้งหมดตามระดับความทึบแสง/ความโปร่งแสงไว้เป็นแต่ละผลิตภัณฑ์ไป ทันตแพทย์ผู้อ่านสามารถใช้ตารางนี้ ตรวจสอบจำนวนสีทั้งหมดที่ผลิตภัณฑ์นั้นๆ มีให้ใช้ และศึกษาวิธีการใช้ได้จากเนื้อเรื่องในบทที่ 2 และบทที่ 3

ถึงแม้ว่าตำราเล่มนี้จะมีความหนาถึง 320 หน้าก็ตาม เนื้อหาส่วนใหญ่จะสื่อสารในลักษณะภาพถ่ายทางคลินิก ผมจึงเชื่อว่าการอ่านให้จบเล่มคงเป็นไปได้ไม่ยาก เทคนิควิธีการบูรณะฟันหน้านั้น เป็นเพียงแนวทางที่ผมและทันตแพทย์ส่วนหนึ่งได้เลือกใช้รักษาผู้ป่วยเฉพาะบุคคล ทันตแพทย์ผู้อ่านอาจพิจารณาเลือกใช้เทคนิคอื่นๆ ที่หมาะสมกับตนเองก็ได้ในการบูรณะพันหน้า เพราะการบูรณะฟันหน้าให้สวยงามเป็นธรรมชาตินั้น จัดเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่ง ทันตแพทย์ก็คือศิลปีนที่อาจมีเทคนิคเฉพาะตนในการสร้างงานศิลป์นั้นๆ บนฟันธรรมชาติของมนุษย์

การเรียนรู้เป็นคุณสมบัติหนึ่งที่ส่งเสริมให้เราฉลาดขึ้น ตำรานี้เป็นเพียงการเสนอแนวทางในการบูรณะฟันหน้าให้สวยงามแนวทางหนึ่ง ผมขอให้ทันตแพทย์ทุกท่านศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากงานวิจัย หนังสือวารสารทางวิชาการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลในสมองให้ทันสมัยตลอดเวลา เพราะวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จะถูกสร้างและแนะนำเข้าสู่วงการวิชชีพอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลงานที่ดี มีอายุการใช้งานยาวนาน ทันตแพทย์ที่ประสพความสำเร็จในการบูรณะฟันอยู่แล้ว ก็สามารถเลือกอ่านและพัฒนาความรู้ได้เช่นกัน เพราะอาจค้นพบหลักการใหม่ๆ วิธีใหม่ในการสร้างงานที่มีคุณภาพสูง ด้วยเวลาทำงานที่ลดลง เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้ป่วย


ผมขอให้ทุกท่านโชคดีครับ แล้วพบกันใหม่

รศ.ทพ. เฉลิมพล ลี้ไวโรจน์

Anterior_Book_01.jpeg

เคล็ดลับ...ฟันสวย
ISBN 978-974-09-5241-1

ราคาพิเศษ 50 บาท จากราคา 100 บาท สั่งซื้อที่ Line ID : artdentalstudios2

บทนำ

  •      กว่าจะมาเป็นหนังสือเคล็ดลับ...ฟันสวยได้นั้น จะต้องใช้แรงสนับสนุนจากหมอฟันหลายๆ ท่าน ช่วยกันเขียนเรื่องให้อ่านง่าย และมีรูปประกอบที่เป็นการ์ตูนน่ารักๆ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถอ่านได้เข้าใจและไม่เบื่อหน่าย

  •      ปัจจุบัน ใครๆ ก็อยากให้ตนเองมีฟันสวยงาม และมีฟันครบทุกซี่ เทคโนโลยีทางทันตกรรมได้ช่วยให้ประชาชนมีฟันทคแทนที่ดูเป็นธรรมชาติ ทคแทนฟันที่หายไปได้ โดยการปลูกรากเทียม และทำฟันธรรมชาติให้ขาวสวยด้วยการฟอกสีฟัน

  •      อย่างไรก็ตาม ยังมีประชาชนอีกมากที่มีคำถามเกี่ยวกับการทำฟันให้สวยงามแต่ไม่มีโอกาส สอบถามทันตแพทย์โดยตรง หนังสือเล่มนี้ จึงทำหน้าที่เป็นสื่อเบื้องต้น สำหรับผู้อ่านที่สนใจศึกษาก่อนไปพบแพทย์ หรืออ่านทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจเข้ารับการรักษา

  •      ขอให้ผู้อ่านทุกท่านมีความสุข เหงือกแข็งแรง ฟันขาวสวย และมีรอยยิ้มที่สวยงามสมบูรณ์ตลอดๆ ไปครับ

รศ.ทพ. เฉลิมพล ลี้ไวโรจน์

เคล็ดลับ.ฟันสวย.jpg
bottom of page